Rakovinné buňky zhoubného nádoru jater se rychle dělí a množí. Tyto rakovinné buňky obsahují různé typy částic s elektrickým nábojem, které hrají svou úlohu v procesu dělení buněk. Ostatní zdravé buňky v břišní oblasti se množí mnohem pomaleji, pokud vůbec, a/nebo mají v porovnání s rakovinnými buňkami jiné vlastnosti, např. jinou velikost. Normální buňky mají proto pouze vzácně stejné elektrické vlastnosti jako dělící se rakovinné buňky a neočekává se, že na ně pole TTFields budou mít vliv.

 

Mechanizmus působnosti TTFields

Zařízení NovoTTF-100L(P) používané v této klinické zkoušce vysílá do nádoru přes pokožku a dalších výše umístěných tkání střídavá elektrická pole o nízké intenzitě. Tato elektrická pole jsou známá pod anglickým názvem „Tumor Treating Fields“ (pole léčící tumor) nebo TTF pole (TTFields). Předklinické studie ukázaly, že v důsledku stavu a velikosti nádorových buněk, když dochází k jejich dělení, pole TTFields způsobují změnu umístění buněčných komponent těchto buněk s elektrickým nábojem v rámci dělící se buňky, což narušuje jejich normální funkci a nakonec vede k odumření této buňky. Kromě toho rakovinné buňky také obsahují miniaturní stavební bloky, které působí jako maličké motory přesouvající nezbytné části buněk z jednoho místa na druhé. Pole TTFields narušují normální orientaci těchto maličkých motorů, protože také obsahují elektrický náboj. V důsledku těchto dvou účinků dojde ke zpomalení buněčného dělení nádorových buněk a následně k jejich odumření nebo ke zvrácení postupu buněčného dělení. To může vést k zabránění růstu nádoru po jeho nepřetržitém vystavení polím TTFields. Pole TTFields mohou minimálně ovlivnit buňky zdravé tkáně v břišní oblasti, protože zdravé buňky se dělí mnohem pomaleji než nádorové buňky, pokud vůbec.

Souhrn mechanizmu účinku TTFields je znázorněn na následující animaci:

METODA POLÍ TTFIELDS NENÍ SCHVÁLENA PRO LÉČBU HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU. BEZPEČNOST A ÚČINNOST POLÍ TTFIELDS PRO LÉČBU HEPATOCELULÁRNÍHO KARCINOMU NEBYLA STANOVENA.

 

Předchozí klinické zkušenosti

Bylo vyvinuto množství systémů k aplikaci polí TTFields do různých nádorů. Hlavním rozdílem mezi dříve testovanými systémy a NovoTTF-100L(P) je frekvence (kmitočet) a intenzita polí TTFields přenášených každým systémem. Frekvenci nastavuje výrobce systémů, aby optimalizoval léčbu každé léčené rakoviny na základě údajů z laboratorních experimentů.

Systém NovoTTF-100L, který je technicky shodný se systémem NovoTTF-100L(P), avšak používá se k jiné indikaci, má označení CE pro použití v Evropě k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, což je nejběžnější forma rakoviny plic.

Pole TTFields jsou schváleny FDA k léčbě recidivujícího a nově diagnostikovaného glioblastomu, což je typ agresivního primárního nádorového onemocnění mozku. Stejný systém má pro použití v Evropě značku CE pro léčbu glioblastomu (více informací o schválených indikacích k použití zjistíte u svého lékaře nebo se podívejte do informačního letáku výrobku).

 

Vedlejší účinky

Na základě vědeckých poznatků ohledně polí TTFields a dosavadních klinických výsledků se neočekává, že systém NovoTTF-100L(P) bude mít jakékoliv systémové vedlejší účinky u pacientů trpících karcinomem jater. V předchozích klinických studiích prováděných s poli TTFields u pacientů s jinými solidními nádory docházelo u vysokého procenta pacientů k místnímu podráždění pokožky pod elektrodami, které bylo v naprosté většině případů mírné až středně závažné a nevyžadovalo lékařský zásah. Mějte prosím na paměti, že i když nežádoucí účinky hlášené v jiných klinických zkouškách mohou být relevantní při použití zařízení k léčbě karcinomu jater, nemusí se nutně konkrétně týkat vašeho onemocnění. Nepředpokládá se, že by léčba zařízením NovoTTF-100L(P) způsobovala jakékoli závažné systémové nežádoucí účinky. Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou úplné a měli byste se zeptat svého ošetřujícího lékaře na úplný bezpečnostní profil metody TTFields, možná rizika a přínosy účasti v klinické zkoušce, případně mu položit jakékoli další otázky.