Kankercellen verdelen en vermenigvuldigen zich snel in de longkankertumor. Deze kankercellen bevatten verschillende soorten elektrisch geladen elementen die een rol spelen bij de celdeling. Andere gezonde cellen in de borstkas vermenigvuldigen zich veel langzamer of niet.

Werkingsmechanisme van TTFields

Het NovoTTF-100L-apparaat dat in dit onderzoek wordt gebruikt, geeft door de huid en andere weefsels oscillerende elektrische velden met lage intensiteit aan de tumorplaats af. Deze velden worden tumorbehandelingsvelden of TTFields genoemd. In preklinisch onderzoek is aangetoond dat, vanwege de vorm en omvang van zich vermenigvuldigende kankercellen, TTFields de elektrisch geladen celcomponenten van deze cellen ertoe dwingen om van plaats te veranderen binnen de delende cel. Hierdoor wordt hun normale functie verstoord wat uiteindelijk tot celdood kan leiden. Bovendien bevatten kankercellen ook minibouwstenen die zich gedragen als kleine motortjes bij het verplaatsen van essentiële delen van de cel. Aangezien TTFields ook elektrisch zijn geladen, verstoren ze de normale oriëntatie van deze kleine motortjes. Als gevolg van deze twee effecten, wordt de deling van tumorcellen vertraagd, waardoor een omkering in de celdeling ontstaat wat na continue blootstelling aan TTFields tot remming van de tumorgroei of tot potentiële celdood leidt. Voorlopige gegevens duiden er tevens op dat TTFields de gezonde cellen in de borstkas veel minder aantasten dan de kankercellen, omdat gezonde cellen zich veel langzamer of niet vermenigvuldigen.

De volgende animatie is een illustratie van een overzicht van het werkingsmechanisme van TTFields:

IN DE VERENIGDE STATEN ZIJN TTFIELDS NIET GOEDGEKEURD VOOR DE BEHANDELING VAN NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER.  DE VEILIGHEID EN WERKZAAMHEID VAN TTFIELDS ZIJN NIET VASTGESTELD VOOR NIET-KLEINCELLIGE LONGKANKER.

Eerdere klinische ervaringen

Tot op heden zijn een aantal systemen getest die werden ontwikkeld om TTFields toe te dienen. Het grootste verschil tussen de eerder geteste systemen en de NovoTTF-100L is de frequentie waarmee elk systeem TTFields toedient. De frequentie wordt door de fabrikant van de systemen aangepast om de behandeling voor elke behandelde kanker te optimaliseren op basis van gegevens van in het laboratorium uitgevoerde onderzoeken.

De NovoTTF-100L is al getest in een verkennend onderzoek bij 42 patiënten met inoperabele niet-kleincellige longkanker die TTFields in combinatie met standaardchemotherapie kregen om de veiligheid van TTFields voor deze indicatie te testen. De NovoTTF-100L heeft na dit onderzoek in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van niet-kleincellige longkanker.

Het Optune® systeem, wat TTFields toedient aan de hersenen, is door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met een recidiverend of nieuw gediagnosticeerd glioblastoom, een type agressieve primaire hersenkanker. Hetzelfde systeem heeft in Europa een CE-markering gekregen voor de behandeling van glioblastomen en is nu ook in Japan goedgekeurd. Praat met uw arts of raadpleeg het productinformatieblad voor meer informatie over de goedgekeurde gebruiksindicaties van de Optune®.

Bijwerkingen

Op basis van de wetenschap achter TTFields en de klinische resultaten tot nu toe, heeft het NovoTTF-100L-systeem naar verwachting geen systemische bijwerkingen bij patiënten met niet-kleincellige longkanker. In eerdere onderzoeken met Optune®, het systeem dat bij glioblastomen werd getest, had een groot percentage van de patiënten lokale huidirritatie onder de transducerarrays; in het overgrote merendeel van de gevallen was de irritatie licht tot matig van aard.

In het eerdergenoemde onderzoek naar niet-kleincellige longkanker waren er geen ernstige systemische bijwerkingen die volgens de artsen aan TTFields konden worden toegeschreven. De enige bijwerking die verband hield met het apparaat was lichte tot matige huidirritatie onder de op de huid geplaatste transducerarrays.

De informatie op deze website is onvolledig en u moet uw behandelend arts om het volledige veiligheidsprofiel van TTFields vragen.