Rakovinné buňky zhoubného nádoru v plicích se rychle dělí a množí. Tyto rakovinné buňky obsahují různé typy částic s elektrickým nábojem, které hrají svou úlohu v procesu dělení buněk. Ostatní zdravé buňky v oblasti hrudníku se množí mnohem pomaleji, pokud vůbec.

Mechanizmus působnosti TTFields
Zařízení NovoTTF-100L používané v této studii vysílá do nádoru přes pokožku a další tkáně střídavá elektrická pole o velmi nízké intenzitě. Tato elektrická pole jsou známá pod anglickým názvem „Tumor Treating Fields“ (pole léčící tumor) nebo TTF pole (TTFields). Předklinické studie ukázaly, že v důsledku stavu a velikosti nádorových buněk, když dochází k jejich dělení, pole TTFields způsobují změnu umístění buněčných komponent těchto buněk s elektrickým nábojem v rámci dělící se buňky, což narušuje jejich normální funkci a může nakonec vést k odumření této buňky. Kromě toho rakovinné buňky také obsahují miniaturní stavební bloky, které působí jako maličké motory přesouvající nezbytné části buněk z jednoho místa na druhé. Pole TTFields narušují normální orientaci těchto maličkých motorů, protože také obsahují elektrický náboj. V důsledku těchto dvou účinků dojde ke zpomalení buněčného dělení nádorových buněk a následně ke zvrácení postupu buněčného dělení vedoucímu k zabránění růstu nádoru nebo potenciálně i k odumření těchto buněk po jejich nepřetržitém vystavení polím TTFields Předběžné údaje také ukazují, že pole TTFields mohou ovlivňovat zdravé buňky v oblasti hrudníku mnohem méně, než rakovinné buňky, protože se zdravé mozkové buňky dělí mnohem pomaleji, pokud vůbec.

Souhrn mechanizmu účinku TTFields je znázorněn na následující animaci:

POLE TTFIELDS NEJSOU V USA SCHVÁLENA K LÉČBĚ NEMALOBUNĚČNÉHO KARCINOMU PLIC. BEZPEČNOST A ÚČINNOST TTFIELDS PRO NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC NEBYLA STANOVENA.

Předchozí klinické zkušenosti

Do současné doby bylo testováno množství systémů vyvinutých k aplikaci polí TTFields do různých nádorů. Hlavním rozdílem mezi dříve testovanými systémy a NovoTTF-100L je frekvence (kmitočet) polí TTFields přenášených každým systémem. Frekvenci nastavuje výrobce systémů, aby optimalizoval léčbu každé léčené rakoviny na základě údajů z laboratorních experimentů.

Zařízení NovoTTF-100L bylo již testováno v pilotní studii pro 42 pacientů s neoperabilním nemalobuněčným karcinomem plic, kteří absolvovali léčbu pomocí polí TTFields v kombinaci se standardní chemoterapií ke zjištění bezpečnosti polí TTFields při této indikaci. Zařízení NovoTTF-100L má značku CE pro použití v Evropě k léčbě nemalobuněčného karcinomu plic, po provedení této studie.

U glioblastomu, což je typ agresivního primárního nádorového onemocnění mozku, je k léčbě dospělých pacientů s recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem schválen agenturou FDA systém Optune®, který přenáší pole TTFields do mozku. Stejný systém má pro použití v Evropě značku CE pro léčbu glioblastomu (a je také nyní schválen v Japonsku). Více informací o schválených indikacích k použití systému Optune® zjistíte u svého lékaře nebo se podívejte do informačního letáku výrobku.

Vedlejší účinky

Na základě vědeckých poznatků ohledně polí TTFields a dosavadních klinických výsledků se neočekává, že systém NovoTTF-100L bude mít jakékoliv systémové vedlejší účinky u pacientů trpících nemalobuněčným karcinomem plic. V předchozích studiích prováděných se systémem Optune® u pacientů s glioblastomem docházelo u vysokého procenta pacientů k místnímu podráždění pokožky pod elektrodami, které bylo v naprosté většině případů mírné až středně závažné.

Ve výše uvedené  studii nemalobuněčného karcinomu plic nebyly zkoušejícími lékaři hlášeny žádné závažné systémové vedlejší účinky připisované polím TTFields. Jediným vedlejším účinkem souvisejícím s tímto zdravotnickým prostředkem bylo mírné až střední podráždění pokožky pod elektrodami umístěnými na pokožce.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou úplné a měli byste se zeptat svého ošetřujícího lékaře na úplný bezpečnostní profil metody TTFields.