Rakovinné buňky v mozkových metastázích se rychle dělí a množí. Tyto rakovinné buňky obsahují různé typy částic s elektrickým nábojem, které hrají svou úlohu v procesu dělení buněk. Ostatní zdravé buňky v mozku se množí mnohem pomaleji, pokud vůbec.

Mechanizmus působnosti TTFields
Zařízení NovoTTF-100M používané v této studii vysílá do nádoru přes pokožku hlavy střídavá elektrická pole o velmi nízké intenzitě. Tato elektrická pole jsou známá pod anglickým názvem „Tumor Treating Fields“ (pole léčící tumor) nebo TTF pole (TTFields). Předklinické studie ukázaly, že v důsledku stavu a velikosti nádorových buněk, když dochází k jejich dělení, pole TTFields způsobují změnu umístění buněčných komponent těchto buněk s elektrickým nábojem v rámci dělící se buňky, což narušuje jejich normální funkci a nakonec vede k odumření této buňky. Kromě toho rakovinné buňky také obsahují miniaturní stavební bloky, které působí jako maličké motory přesouvající nezbytné části buněk z jednoho místa na druhé. Pole TTFields narušují normální orientaci těchto maličkých motorů, protože také obsahují elektrický náboj. V důsledku těchto dvou účinků dojde ke zpomalení buněčného dělení nádorových buněk a následně k jejich odumření nebo ke zvrácení postupu buněčného dělení vedoucímu k zabránění růstu nádoru po jeho nepřetržitém vystavení polím TTFields. Předběžné údaje také ukazují, že pole TTFields mohou ovlivňovat zdravé mozkové buňky mnohem méně, než rakovinné buňky, protože se zdravé mozkové buňky dělí mnohem pomaleji, pokud vůbec.

Souhrn mechanizmu účinku TTFields je znázorněn na následující animaci:

METODA POLÍ TTFIELDS NENÍ SCHVÁLENA PRO LÉČBU MOZKOVÝCH METASTÁZ. BEZPEČNOST A ÚČINNOST TTFIELDS PRO MOZKOVÉ METASTÁZY NEBYLA STANOVENA.

Předchozí klinické zkušenosti
Do současné doby bylo testováno množství systémů vyvinutých k aplikaci polí TTFields do různých nádorů. Hlavním rozdílem mezi dříve testovanými systémy a NovoTTF-100M je frekvence (kmitočet) polí TTFields přenášených každým systémem. Frekvenci nastavuje výrobce systémů, aby optimalizoval léčbu každé léčené rakoviny na základě údajů z laboratorních experimentů.

Systém Optune® je schválen FDA k léčbě recidivujícího a nově diagnostikovaného glioblastomu, což je typ agresivního primárního nádorového onemocnění mozku. Stejný systém má pro použití v Evropě značku CE pro léčbu glioblastomu (více informací o schválených indikacích k použití zjistíte u svého lékaře nebo se podívejte do informačního letáku výrobku).

Vedlejší účinky
Na základě vědeckých poznatků ohledně polí TTFields a dosavadních klinických výsledků se neočekává, že systém NovoTTF-100M bude mít jakékoliv systémové vedlejší účinky u pacientů trpících mozkovými metastázemi z nemalobuněčného karcinomu plic. V předchozích studiích prováděných se systémem Optune® u pacientů s glioblastomem docházelo u vysokého procenta pacientů k místnímu podráždění pokožky pod elektrodami, které bylo v naprosté většině případů mírné až středně závažné.

V předchozím klinickém hodnocení recidivujícího glioblastomu byly hlášeny následující nežádoucí příhody související se zdravotnickým prostředkem:

Reakce v místě přiložení zařízení - 18 ze 116 pacientů (16 %)
Bolest hlavy - 4 ze 116 pacientů (3%)
Malátnost - 2 ze 116 pacientů (2%)
Cukání svalů - 1 ze 116 pacientů (1%)
Upadnutí - 1 ze 116 pacientů (1%)
Vřed na kůži - 1 ze 116 pacientů (1%)
Ve výše uvedené studii nemalobuněčného karcinomu plic nebyly lékaři studie hlášeny žádné závažné vedlejší účinky související s poli TTFields. Jediným vedlejším účinkem souvisejícím s tímto zdravotnickým prostředkem bylo mírné až střední podráždění pokožky pod elektrodami umístěnými na pokožce.

Informace uvedené na těchto webových stránkách nejsou úplné a měli byste se zeptat svého ošetřujícího lékaře na úplný bezpečnostní profil metody TTFields.

Vezměte prosím na vědomí, že i když informace o nežádoucích příhodách v klinických hodnoceních prováděných u pacientů s recidivujícím a nově diagnostikovaným glioblastomem a rakovinou plic mohou být relevantní při použití zařízení k léčbě mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic, nejsou specifické pro tento stav. Bezpečnostní profil tohoto zdravotnického prostředku u mozkových metastáz z nemalobuněčného karcinomu plic může být odlišný.